ექვსი თვის განმავლობაში სამეგრელო-ზემო სვანეთის მუნიციპალიტეტებში პრემიის სახით მილიონ ლარზე მეტი გაიცა - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

ექვსი თვის განმავლობაში სამეგრელო-ზემო სვანეთის მუნიციპალიტეტებში პრემიის სახით მილიონ ლარზე მეტი გაიცა

04 სექტემბერი, 2013

<p id="docs-internal-guid-6c59fe6b-e7f9-67d7-6658-31b885ed6aa0" dir="ltr"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ აქვეყნებს რიგით მესამე ანგარიშს &nbsp;სამეგრელო-ზემო სვანეთის მუნიციპალიტეტებში გაცემული <a href="http://transparency.ge/blog/adgilobriv-tvitmmartvelobebshi-premiebis-gat...პრემიების </a>შესახებ. ამჯერად კვლევა 2013 წლის 1 აპრილიდან 1 ივლისამდე გაცემულ თანხებს ეხება. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ მიუხედავად არასამათავრობო ორგანიზაციების არაერთი მოწოდებისა, სიტუაცია არსებითად არ შეცვლილა. &nbsp;2013 წლის 1 აპრილიდან 1 ივლისის ჩათვლით 610 409 ათასი ლარი გაიცა. ჯამში, რეგიონის თვითმმართველობის ორგანოებში მომუშავე საჯარო მოხელეებზე 6 თვის განმავლობაში, პრემიის სახით 1 385 737 ლარი გაიცა. &nbsp;</span></p>
<p dir="ltr"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">მიღებული ინფორმაციის თანახმად, &nbsp;სამეგრელო-ზემო სვანეთის მუნიციპალიტეტები პრემიას გასცემენ საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის 37-ე, 74-ე და 75-ე მუხლების თანახმად. აღნიშნული კანონის 74-ე მუხლი ამბობს რომ საჯარო მოხელისათვის ერთდროული ფულადი ჯილდოს გადაცემა შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუ მოსამსახურის მიერ სამსახურებრივი მოვალეობა სანიმუშოდ იქნა შესრულებული, ასევე ხანგრძლივი და კეთილსინდისიერი სამსახურისათვის, განსაკუთრებული სირთულის ან მნიშვნელობის დავალების შესრულებისათვის<sup>1</sup>.</span></p>
<p dir="ltr"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">მიუხედავად აღნიშნული მუხლის მითითებისა, სამეგრელო-ზემო სვანეთის მუნიციპალიტეტების მიერ არ გაკეთებულა კონკრეტული განმარტება თუ რის საფუძველზე იქნა მიღებული გადაწყვეტილება ამა თუ იმ საჯარო მოხელის პრემირების შესახებ. პრემიის გაცემა, როგორც წესი დღესასწაულებს ემთხვევა (ახალი წელი, აღდგომა, პეტრე პავლობა და ა.შ.).</span></p>
<p dir="ltr"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><a href="http://transparency.ge/blog/adgilobriv-tvitmmartvelobebshi-premiebis-gat...განსხვავებით 2013 წლის პირველი სამი თვისაგან</a> მეორე კვარტალში პრემია გაიცა სამხარეო ადმინისტრაციის თანამშრომლებზეც, მათ სტანდარტულად ასაღები ხელფასის ნახევარი აიღეს, ჯამში სამხარეო-ადმინისტრაციის თანამშრომლებზე გაცემული პრემიის რაოდენობამ 21 920 ლარი შეადგინა.</span></p>
<p dir="ltr"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">აღსანიშნავია, რომ პრემიები კვლავ არ გაცემულა ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში, წალენჯიხის საკრებულოსა და ფოთის მერიაში, წალენჯიხის გამგეობაში კი მხოლოდ ერთ თანამშრომელზე გასცეს.</span></p>
<p dir="ltr"><strong><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">პირველ და მეორე კვარტალში გაცემული პრემიების რაოდენობა იხილეთ ქვემოთ:</span></strong></p>
<img src="http://transparency.ge/sites/default/files/post_attachments/legenda%20zu... width="580" height="105" alt="" title="" />
<script type="text/javascript" src="http://public.tableausoftware.com/javascripts/api/viz_v1.js"></script><div class="tableauPlaceholder" style="width:580px; height:416px;"><noscript><a href="null"><img alt="Sheet 1 " src="http:&#47;&#47;public.tableausoftware.com&#47;static&#47;images&#47;Bo&#47;Bonuses2&#47;Sheet1&#47;1_rss.png" style="border: none" /></a></noscript><object class="tableauViz" width="580" height="416" style="display:none;"><param name="host_url" value="http%3A%2F%2Fpublic.tableausoftware.com%2F" /><param name="site_root" value="" /><param name="name" value="Bonuses2&#47;Sheet1" /><param name="tabs" value="no" /><param name="toolbar" value="yes" /><param name="static_image" value="http:&#47;&#47;public.tableausoftware.com&#47;static&#47;images&#47;Bo&#47;Bonuses2&#47;Sheet1&#47;1.png" /><param name="animate_transition" value="yes" /><param name="display_static_image" value="yes" /><param name="display_spinner" value="yes" /><param name="display_overlay" value="yes" /><param name="display_count" value="yes" /></object></div><div style="width:580px;height:22px;padding:0px 10px 0px 0px;color:black;font:normal 8pt verdana,helvetica,arial,sans-serif;"><div style="float:right; padding-right:8px;"><a href="http://www.tableausoftware.com/public/about-tableau-products?ref=http://... target="_blank">Learn About Tableau</a></div></div>
<p>&nbsp;</p>
<p dir="ltr"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველომ“ &nbsp;ასევე კითხვით მიმართა თვითმმართველ ერთეულებს, დადგენილი აქვთ თუ არა პრემიის გაცემის წესი. კითხვას, მხოლოდ ხუთმა მუნიციპალიტეტმა (ზუგდიდი, სენაკი, ჩხოროწყუ, ხობი, ფოთი) გასცა პასუხი და აღმოჩნდა, რომ &nbsp;არც ერთს არ აქვს პრემიის გაცემის წესი დადგენილი.</span></p>
<p dir="ltr"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">მართალია კანონმდებლობით არ არის განსაზღვრული პრემიის გაცემის წესი, მაგრამ პრემიის გაცემის შესახებ გადაწყვეტილებას, როგორც ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტს თან უნდა დაერთოს, შესაბამისი დასაბუთება, რომელშიც მითითებლი უნდა იყოს ყველა ის გარემოება, რომელსაც არსებითი მნიშვნელობა ჰქონდა ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოცემისას<sup>2</sup>.</span></p>
<p dir="ltr"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ კანონით განსაზვრული ექსკლუზიური უფლებამოსილებების ფარგლებში, ადგილობრივ თვითმმართველობებს აქვთ შესაძლებლობა საკრებულოს მიერ მიღებული დადგენილებით თვითონვე განსაზღვრონ პრემიის, სახელფასო დანამატის გაცემის წესი, შემთხვევები და ოდენობები. რაც ვფიქრობთ მნიშვნელოვანწილად მოაგვარებს არსებულ მანკიერ პრაქტიკას და ამავდროულად ხელს შეუწყობს მუნიციპალიტეტის ფინანსური რესურსების ხარჯვის გამჭვირვალობას.</span></p>
<p dir="ltr"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოთა წარმომადგენლები ხშირ შემთხვევაში <a href="http://livepress.ge/ka/site/society/6157/">აცხადებენ</a>, რომ პრემიების გაცემა საჯარო სამსახურში არსებული დაბალი ხელფასითა და კვალიფიციური კადრების მოზიდვით არის განპირობებული. მიგვაჩნია, რომ აღნიშნული გარემოებების არსებობა არ უნდა იწვევდეს პრემიების დაუსაბუთებლად გაცემას.</span></p>
<p dir="ltr"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">„საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ ადგილობრივ ხელისუფლებას სთავაზობს კონკრეტულ რეკომენდაციებს საჯარო მოხელეთა პრემირების სისტემის მოსაწესრიგებლად. </span></p>
<ul>
<li><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">დაწესდეს საჯარო მოხელეთა მიერ შესრულებული სამუშაოს შეფასების კრიტერიუმები, რათა მოხელეზე გაცემული პრემია მის მიერ შესრულებული სამუშაოს ხარისხის შესაბამისი იყოს;</span></li>
<li><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">მოხდეს მხოლოდ იმ თანამშრომელთა წახალისება, რომლებიც გამორჩეულად კარგად ართმევენ თავს მათზე დაკისრებულ უფლებამოსილებებს. გადაწყვეტილება პრემირების შესახებ უნდა მიიღებოდეს ინდივიდუალურად, თითოეულ მოხელეზე.</span></li>
<li><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">პრემირების პროცესის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის მიზნით, დასაბუთებული საზოგადოებრივი ინტერესის არსებობის შემთხვევაში, &nbsp;საჯარო დაწესებულებებმა უნდა უზრუნველყონ საჯარო მოხელეთა პრემირების გადაწყვეტილებების გასაჯაროება. </span></li>
<li><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">საჯარო დაწესებულებების მიერ მათი საქმიანობის შესახებ წარდგენილ ანგარიშებში უფრო დეტალურად განიმარტოს, თანამშრომლებზე პრემიების გაცემის საფუძველი და მეთოდოლოგია. როგორც წესი, საჯარო დაწესებულებები ანგარიშებში გაცემული პრემიების მხოლოდ ჯამს ასახავენ. </span></li>
</ul>
<p dir="ltr"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;">ვფიქრობთ, რომ ეფექტური იქნება შეიქმნას სამუშაო ჯგუფი, რომელის შემადგენლობაში შევლენ სამეგრელო-ზემო სვანეთის ყველა მუნიციპალიტეტისა და არასამთავრობო ორგანიზაციათა წარმომადგენლები. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“ გამოთქვამს მზადყოფნას &nbsp;ითანამშრომლოს ადგილობრივ თვითმმართველობებთან და შეიმუშაოს პრემიის გაცემის წესი საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკის გათვალისწინებით.</span></p>
<hr>
<p dir="ltr">&nbsp;</p>
<p dir="ltr"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><sup>1</sup><span style="color: #000000; background-color: transparent; font-weight: normal; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> კანონი ითვალისწინებს წახალისების შემდეგ ფორმებსაც: მადლობის გამოცხადება; ფასიანი საჩუქრით დაჯილდოება; </span><span style="color: #000000; background-color: #ffffff; font-weight: normal; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">თანამდებობრივი სარგოს თანრიგის ამაღლება. შეიძლება ერთდროულად გამოყენებულ იქნეს წახალისების რამდენიმე ფორმა.</span><span style="color: #000000; background-color: #ffffff; font-weight: normal; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"></span></span><br><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;"><sup><span style="color: #000000; background-color: transparent; font-weight: normal; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;"> 2 </span></sup><span style="color: #000000; background-color: transparent; font-weight: normal; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline;">საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, მუხლი 53, ნაწილი 1, 2. 4</span></span></p>

Author: „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“