საქართველო, როგორც ევროპის მეზობელი:პრივილეგიები და ვალდებულებები