ხელისუფლებამ ხელი არ უნდა შეუშალოს სამოქალაქო ჟურნალისტურ საქმიანობას