განცხადება მოხეში მუსლიმთა უფლებების უხეში დარღვევის თაობაზე