პრობლემურ საარჩევნო უბნებზე ბიულეტენების თავიდან დათვლა შედეგებისადმი უნდობლობას და პოლიტიკურ დაძაბულობას შეამცირებს