მმართველი პარტიის ზოგიერთი შემოწირულება შესწავლას საჭიროებს