ვის ეხება ამნისტია - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

ვის ეხება ამნისტია

28 აპრილი, 2022

12 აპრილს პარლამენტმა ამნისტიის შესახებ ინიციატივა მესამე მოსმენით მიიღო, რომელიც 2 მაისიდან ამოქმედდება.

პანდემიის წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში, სახელმწიფოს მიერ პატიმრობაში მყოფი პირებისთვის დაწესებული შეზღუდვების სამართლიანი კომპენსირების მიზნით, ამნისტიის საფუძველზე, სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული ზოგიერთი დანაშაულისათვის მსჯავრდებულ პირებს სასჯელი უმცირდებათ.

 • 2020 წლის 5 მარტიდან 2021 წლის 30 აგვისტომდე პერიოდში პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფ პირებს თავისუფლების აღკვეთის ვადა შეუმცირდებათ 75 დღით.
 • ამ პერიოდში პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფ იმ პირებს, ვისაც სასჯელის სახით დანიშნული აქვს 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა, სასჯელის ვადა შეუმცირდებათ 45 დღით.
 • ამ პერიოდში პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფი ქალი, არასრულწლოვანი და 70 წელს გადაცილებული მსჯავრდებულებისთვის სასჯელი 105 დღით მცირდება.

სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისა და სასჯელისაგან (გარდა უვადო თავისუფლების აღკვეთისა) თავისუფლდება პირი, რომელმაც 2004 წლის 1 იანვრამდე ჩაიდინა სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული დანაშაული (ამნისტია ვრცელდება  ამ დანაშაულების მომზადების ან მცდელობის სტადიაზეც).[1]

ამნისტია არ  ვრცელდება  დანაშაულზე,  თუ  ის  ჩადენილია „ოთხოზორია‐ ტატუნაშვილის  სიით“  განსაზღვრული პირების მიერ.

გარდა ამისა, ამნისტია არ გავრცელდება შემდეგ დანაშაულებზე (ასევე არ ვრცელდება ამ დანაშაულების მომზადებასა და მცდელობაზე):

 • 108-ე მუხლი - განზრახ მკვლელობა
 • 109-ე მუხლი - განზრახ მკვლელობა დამამძიმებელ გარემოებებში
 • 137-ე- გაუპატიურება
 • 138-ე- სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი ქმედება
 • 139-ე- პირის სხეულში სექსუალური ხასიათის შეღწევის ან სექსუალური ხასიათის სხვაგვარი ქმედების იძულება
 • 140-ე- სექსუალური ხასიათის შეღწევა თექვსმეტი წლის ასაკს მიუღწეველის სხეულში
 • 141-ე - გარყვნილი ქმედება
 • 142-ე- ადამიანთა თანასწორუფლებიანობის დარღვევა
 • 1421-ე- რასობრივი დისკრიმინაცია
 • 142შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირის უფლებების შეზღუდვა
 • 143-ე- თავისუფლების უკანონო აღკვეთა
 • 1431 - ადამიანით ვაჭრობა (ტრეფიკინგი)
 • 1432- არასრულწლოვანით ვაჭრობა(ტრეფიკინგი)
 • 1433-ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლის (დაზარალებულის) მომსახურებით სარგებლობა
 • 144 - მძევლად ხელში ჩაგდება
 • 1441-წამება
 • 1442-წამების მუქარა
 • 1443-დამამცირებელი ან არაადამიანური მოპყრობა
 • 164-ე- ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა, ხმების არასწორად დათვლა ან არჩევნების შედეგების არასწორად შეჯამება
 • 179-ე-ყაჩაღობა
 • 183-ე,- განსაკუთრებული ისტორიული, კულტურული, მეცნიერული ან ეროვნული ღირებულების ნივთის ან დოკუმენტის დაუფლება მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრების მიზნით.
 • 223-ე-უკანონო ფორმირების შექმნა, ხელმძღვანელობა, ასეთ ფორმირებაში გაწევრება, მონაწილეობა ან/და უკანონო ფორმირების სასარგებლოდ სხვა საქმიანობის განხორციელება.
 • 2231 – „ქურდული სამყაროს“ წევრობა, „კანონიერი ქურდობა“
 • 2232 – „ქურდულ შეკრებაში“ მონაწილეობა
 • 2233- „ქურდული სამყაროს“ საქმიანობის მხარდაჭერა.
 • 2234 – „ქურდული სამყაროს“ წევრისთვის/“კანონიერი ქურდისთვის“ მიმართვა ან მიმართვის შედეგად მატერიალური სარგებლის ან მატერიალური უპირატესობის მიღება.
 • 224- ბანდიტიზმი
 • 236-ცეცხლსასროლი იარაღის (გარდა სანადირო გლუვლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღისა (თოფისა)), საბრძოლო მასალის, ფეთქებადი ნივთიერების ან ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა, შენახვა, ტარება, დამზადება, გადაზიდვა, გადაგზავნა ან გასაღება.
 • 237- იარაღის, საბრძოლო მასალის, ფეთქებადი ნივთიერების ან ასაფეთქებელი მოწყობილობის მართლსაწინააღმდეგო დაუფლება მისაკუთრების მიზნით ან გამოძალა.
 • 238- ცეცხლსასროლი იარაღის (მათ შორის, სანადირო გლუვლულიანი ცეცხლსასროლი იარაღის(თოფის)) დაუდევრად შენახვა.
 • 2381- ცივი იარაღის ტარება
 • 239 - ხულიგნობა
 • 253 - პროსტიტუციაში ჩაბმა
 • 254- პროსტიტუციის ხელშეწყობა
 • 255-პორნოგრაფიული ნაწარმოების ან სხვა საგნის უკანონოდ დამზადება ან გასაღება.
 • 2551-არასრულწლოვანის ჩაბმა პორნოგრაფიული ნაწარმოების ან პორნოგრაფიული ხასიათის სხვა საგნის უკანონოდ დამზადებასა და გასაღებაში.
 • 2552-არასრულწლოვანისთვის შეხვედრის შეთავაზება სექსუალური მიზნებისთვის
 • 280- ფრენის საერთაშორისო წესის დარღვევა
 • 353- წინააღმდეგობა, მუქარა ან ძალადობა საზოგადოებრივი წესრიგის დამცველის ან ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლის მიმართ
 • 378-პენიტენციური დაწესებულების საქმიანობისთვის ხელის შეშლა ან/და ამ საქმიანობის დეზორგანიზაცია.
 • 3781-პენიტენციურ დაწესებულებაში ან მოთავსების სხვა ადგილას, გაყვანისას/გადაყვანისას ან ექსტრადიციისას ბრალდებულისთვის/მსჯავრდებულისთვის, აგრეთვე დროებითი ყოფნის იზოლატორში ან ჰაუპტვახტში მოთავსებული პირისთვის აკრძალული საგნის გადაცემა.
 • 3782-პენიტენციურ დაწესებულებაში ან მოთავსების სხვა ადგილას, გაყვანისას/გადაყვანისას ან ექსტრადიციისას ბრალდებულის/მსჯავრდებულის მიერ, აგრეთვე დროებითი ყოფნის იზოლატორში ან ჰაუპტვახტში მოთავსებული პირის მიერ აკრძალული საგნის შეძენა, შენახვა, ტარება, მოხმარება ან/და ამ საგნით სარგებლობა.
 • 379-დაკავების ადგილიდან, პენიტენციური დაწესებულებიდან ან მოთავსების სხვა ადგილიდან, გაყვანისას/გადაყვანისას ან ექსტრადიციისას ბრალდებულის/მსჯავრდებულის გაქცევა.
 • 404-აგრესიის აქტის დაგეგმვა, მომზადება, დაწყება ან წარმოება.
 • 405-მოწოდება აგრესიის აქტის დაგეგმვისაკენ, მომზადებისკენ, დაწყებისაკენ ან წარმოებისაკენ
 • 406- მასობრივი განადგურების იარაღის დამზადება, შეძენა, შენახვა, გასაღება, გადაზიდვა, ტრანზიტი ან გადაგზავნა.
 • 407-გენოციდი
 • 408-დანაშაული ადამიანურობის წინააღმდეგ
 • 409-ეკოციდი
 • 410-დაქირავებულის მონაწილეობა შეიარაღებულ კონფლიქტში ან საომარ მოქმედებაში.
 • 411- საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ნორმების განზრახ დარღვევა შეიარაღებული კონფლიქტის დროს
 • 412-საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ნორმების განზრახ დარღვევა სახელმწიფოთაშორისი ან შიდა სახელმწიფოებრივი შეიარაღებული კონფლიქტის დროს, ჯანმრთელობისათვის საფრთხის შექმნით ან ფიზიკური დასახიჩრებით.
 • 413-საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ნორმების დარღვევა.
 • 308-322 მუხლები - დანაშაული საქართველოს კონსტიტუციური წყობილებისა და უშიშროების საფუძვლების წინააღმდეგ
 • 323-3312 მუხლები - ტერორიზმის დანაშაულები.

 


[1] დაზარალებულის თანხმობა საჭირო არ არის.