ახმეტის გამგებლის მოადგილის მეუღლის უკანონოდ რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთები - საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG

ახმეტის გამგებლის მოადგილის მეუღლის უკანონოდ რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთები

18 მაისი, 2015

 

ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის ვანო ნასყიდაშვილის მეუღლეს, ხათუნა თურმანაულს ახმეტის რაიონში სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის 20 ნაკვეთი საკუთრების უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტების გარეშე აქვს რეგისტრირებული.

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ვებგვერდზე არსებული ინფორმაციის თანახმად, ხათუნა თურმანაულმა 2012 წლის 18 ოქტომბერს, საპარლამენტო არჩევნებიდან რამდენიმე დღეში, საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ახმეტის სარეგისტრაციო სამსახურს განცხადებით მიმართა და მოითხოვა სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის 20 ნაკვეთზე (საერთო ფართობით 6.5 ჰა) ცალ-ცალკე საკუთრების უფლების რეგისტრაცია. საჯარო რეესტრში ოცივე განცხადება დააკმაყოფილეს.

ჩვენ მივმართეთ საჯარო რეესტრს და ხათუნა თურმანაულის სახელზე რეგისტრირებული 20-ვე მიწის ნაკვეთზე მოვითხოვეთ იმ დოკუმენტების წარმოდგენა, რომელიც საფუძვლად დაედო საკუთრების უფლების რეგისტრაციას.

საჯარო რეესტრიდან მიღებული პასუხების თანახმად გაირკვა, რომ ხათუნა თურმანაულს მიწის ნაკვეთები საკუთრებაში “საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების რეგისტრაციისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფასთან დაკავშირებული საკითხის მოწესრიგების შესახებ” საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 28 ივნისის #231 დადგენილების ფარგლებში დაურეგისტრირდა, ხოლო უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტები მას წარდგენილი არ აქვს.

მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რომ საქართველოს მთავრობის 2012 წლის 28 ივნისის #231 დადგენილება არ ათავისუფლებდა განმცხადებელს მიწის ნაკვეთის რეგისტრაციის დროს უფლების დამდგენი დოკუმენტის წარდგენის ვალდებულებისგან. იგი მხოლოდ სასოფლო–სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციისთვის საჯარო რეესტრის მიერ გაწეული მომსახურებისა და აზომვითი ნახაზების საფასურის გადახდის გარეშე შესრულებას ითვალისწინებდა.

ახმეტის სარეგისტრაციო სამსახური ვალდებული იყო “საჯარო რეესტრის შესახებ” კანონის 21 მუხლის “ა” ქვეპუნქტის თანახმად, შეეჩერებინა სარეგისტრაციო წარმოება და მოეთხოვა ხათუნა თურმანაულისთვის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენა. მხოლოდ ამ მოთხოვნის დაკმაყოფილების შემდეგ შეეძლო რეგისტრაციის დასრულება. საინტერესოა ასევე, რატომ ჩაიწერა საჯარო რეესტრის ამონაწერის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტის გრაფაში: “საკომლო წიგნის ჩანაწერები”, მაშინ როდესაც აღნიშნული დოკუმენტი არ არსებობდა.

ყოველივე ზემოთქმულიდან გამომდინარე:

  • ჩნდება საფუძვლიანი ეჭვი, რომ ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის მეუღლეს უძრავი ქონება საკუთრებაში კანონის დარღვევით აქვს რეგისტრირებული;

  • კანონსაწინააღმდეგო ქმედების ნიშნებს შეიცავს ასევე საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ახმეტის სარეგისტრაციო სამსახურის გადაწყვეტილება, რადგან საკუთრების რეგისტრაცია მხოლოდ უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტის საფუძველზე უნდა განეხორციელებინა.

ხათუნა თურმანაულის მეუღლე ვანო ნასყიდაშვილი ახმეტის მუნიციპალიტეტში სხვადასხვა თანამდებობაზე 2002 წლიდან მუშაობს. ახმეტის მუნიციპალიტეტის ოფიციალური ვებგვერდის მონაცემების თანახმად, ნასყიდაშვილი 2002-2006 წლებში ახმეტის გამგებლის მოადგილე იყო, 2006 წელს კი გამგებლის თანაშემწის პოზიციაზე დაინიშნა. ამავე წლის თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ კი ახმეტის საკრებულოს წევრი და საფინანსო-ეკონომიკური კომისიის თავმჯდომარე გახდა. 2008 წელს კი ისევ გამგებლის მოადგილის პოზიცია დაიკავა. ის ამ დრომდე ამავე თანამდებობაზე აგრძელებს მუშაობას.

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო“ მოუწოდებს შესაბამის უწყებებს, ორგანიზაციის მიერ მოძიებული ინფორმაციის საფუძველზე დაიწყოს მოკვლევა შესაძლო კანონდარღვევის ფაქტის დასადგენად.

Author: „საერთაშორისო გამჭვირვალობა – საქართველო“