ბლოგი | საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო
ENG
ბლოგი

საქართველოს პროფესიული კავშირების მოძრაობა

05 თებერვალი, 2010

საქართველოში პროფესიული კავშირების მდგომარეობას ნაკლები ყურადღება ექცევა. მიუხედავად იმისა, რომ შრომითი უფლებების კუთხით რამდენიმე ზოგადი მიმოხილვა არის მომზადებული (მეტწილად კანონმდებლობის კვლევის ფორმით), ნაკლებადაა შესწავლილი, თუ რამდენად დაცულია

რა ეტაპზე ვართ? განსხვავებული ხედვები საქართველოს მიღწევებსა და გამოწვევებზე

05 თებერვალი, 2010

ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმით (ENP AP) განსაზღვრული საქართველოს ვალდებულებები თითქმის ყველა სექტორის რეფორმას მოიცავს. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო პოლიტიკის ზოგიერთ სფეროში ხელისუფლებამ რეალურ შედეგებს უკვე მიაღწია, ბევრი სხვა მიმ

სატელევიზიო სივრცე საქართველოში –მფლობელები, მაკონტროლებლები და საკანონმდებლო გარემო

04 თებერვალი, 2010

დღეს საქართველოს სატელევიზიო სივრცე ნაკლებად დამოუკიდებელია, ვიდრე ის 2003 წლის „ვარდების რევოლუციამდე” და პრეზიდენტ შევარდნაძის ხელისუფლების შეცვლამდე იყო. ქვეყანაში არსებობს თავისუფალი ბეჭდვითი მედია, რომლის ტირაჟი მცირეა, მაგრამ პლურალ

საბიუჯეტო პრიორიტეტები საქართველოში

04 თებერვალი, 2010

ვარდების რევოლუციის შემდეგ ფისკალურ სფეროში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ცვლილება საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის განუხრელი ზრდა არის. ეჭვგარეშეა, რომ ეს სახელმწიფოს ზოგადი ქმედუნარიანობის ზრდას მიანიშნებს, რაც ამ შემთხვევაში შემოსავლის ამოღების გა

საბაზრო კონკურენცია საქართველოში

04 თებერვალი, 2010

ამ ანგარიშში განხილულია საქართველოში საბაზრო კონკურენციის სისტემა და მისი ფუნქციონირება.გარდა იმისა, რომ „საბაზრო კონკურენცია გამართული ეკონომიკური სისტემის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია”, თავისუფალი კონკურენციის პრინციპების დაცვა ქვეყნის

ხელისუფლების დანაწილება საქართველოში

04 თებერვალი, 2010

ამა თუ იმ ქვეყნის ან მთავრობის მიერ ლიბერალური და დემოკრატიული რეფორმების კუთხით განხორციელებული საქმიანობის შეფასებისას, უპირველეს ყოვლისა მნიშვნელოვანია იმის დადგენა, თუ რამდენად არის დანაწილებული ხელისუფლება და უფლებამოსილებები მოცემულ ქვეყანაში დ

უმუშევრობასთან ბრძოლა საქართველოში

04 თებერვალი, 2010

ოფიციალური სტატისტიკური მონაცემების თანახმად, უმუშევრობის დონე 12%-ია2, თუმცა სტატისტიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი ამ მონაცემებში სოფლის მოსახლეობის იმ ნაწილსაც ითვალისწინებს, რომელსაც თუნდაც მცირე ფართობის მიწა აქვს და მისი გადამუშავებით და მოსავლის

გვერდები